Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

Godziny pracy pedagoga:
Środa 9.30-11.30
Czwartek 11.30-14.30
Piątek 8.30-13.30
Plan pracy pedagoga
1. Profilaktyka przemocy i agresji w szkole – kontynuacja działań dotyczących przeciwdziałania i eliminowania zjawiska przemocy w szkole, a przede wszystkim indywidualnych zachowań agresywnych uczniów.
3. Wspieranie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Budowanie relacji sprzyjających rozwiązywaniu problemów.
5. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości z odwołaniem się do Wizji i Misji Szkoły.
6. Upowszechnienie idei wolontariatu w szkole.
7. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
Plan pracy pedagoga sporządzono w oparciu o:
• Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
• Ewaluację rocznej Realizacji PW-P,
• Podsumowanie Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Placówki
• Wyniki badań ankietowych.
ZADANIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE
1. Dokonywanie semestralnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów i przedszkolnego przez rodziców dzieci.
1. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców - udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym, przedszkolnym,
3. Weryfikacja rejestru dzieci objętych pomocą pedagogiczno-psychologiczną - uaktualnienie informacji o dzieciach, uczniach objętych różnymi formami pomocy, sporządzenie rejestru dla uczniów klas pierwszych i dzieci rozpoczynających przedszkole.
4. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole,przedszkolu we współpracy z wychowawcami i rodzicami.
5. Analiza frekwencji we współpracy z wychowawcami klas i rodzicami-zakończenie I i II semestru
PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA
1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży:
- Zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą (pogadanki na lekcjach wychowawczych, stałe rozmowy z uczniami
- Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka
- Eliminacja przemocy wśród uczniów (zajęcia psychoedukacyjne na lekcjach wychowawczych).
A. Objęcie uczniów, dzieci mających lub sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
- Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
- Kontakt i współpraca z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną,
B. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów. Podejmowanie środków zaradczych.
- Kontakt i współpraca z instytucjami współpracującymi ze szkołą (Kuratorem Sądowym, Sądem Rodzinnym, Prokuraturą Rejonową,, Policją).
2. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy:
- Współpraca z nauczycielami i wychowawcami w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
- Kontrolowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji,
- Współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
- Opracowanie opinii na temat uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy,
- Rozpoznanie warunków życia, spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.
3. Pomoc w realizowaniu zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej i prorodzinnej.
4. Ochrona sfery emocjonalnej dziecka poprzez:
- Poszukiwanie dla dziecka osób bliskich, które mogą być gwarantem oparcia i obrony,
5. Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych, np.:
- Trening umiejętności interpersonalnych- „Twórcze rozwiązywanie konfliktów”, „Agresji stop, przyjaźń na start”„Jak się uczyć” – zajęcia warsztatowe dla klas IV-V
- Trening przeciwdziałania agresji – zajęcia warsztatowe dla klas I-III
- Zajęcia profilaktyczne „Bezpieczny Internet”, „Wirtualne podwórka”
Profilaktyka zachowań agresywnych – zajęcia psychoedukacyjne „Magiczne słowa” dla klas I
Protokoły ze spotkań Zespołu Wychowawczego We współpracy z wychowawcami oddziałów i rodzicami, Korespondencja z instytucjami, we współpracy z wychowawcami oddziałów i rodzicami. Wywiady
PRACA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNA
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej . Organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.
INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA - udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
1. Udzielanie uczniom pomocy (poradnictwo psychospołeczne)w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
2. Udzielanie pomocy dzieciom, uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
3. Udzielanie wsparcia i porad uczniom wybitnie uzdolnionym.
4. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
5. Poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych.
6. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu Rejonowego.
7. Prowadzenie profilaktyki uzależnień - przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywania alkoholu i używania narkotyków, dopalaczy:
- Ukazywanie społeczno-ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych skutków uzależnień, wyjaśnianie przyczyn i mechanizmów tych zjawisk,
- Konsultacje z rodzicami.
8. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej:
- Opieka nad uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym- organizacja zajęć w świetlicy. We współpracy z wychowawcami, nauczycielami uczącymi i rodzicami.
Korespondencja z instytucjami we współpracy z wychowawcami i PPP
POMOC MATERIALNA -Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej - współpraca z GOPS-em, organizacja bezpłatnych śniadań dla dzieci najuboższych, wyprawki szkolnej dla uczniów klas I-III, uczniów niepełnosprawnych.
1. Organizowanie pomocy materialnej opieki dla uczniów opuszczonych, osieroconych, z rodzin wielodzietnych, z rodzin zastępczych, z rodzin patologicznych, współpraca z GOPS i PCPR.
Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci najuboższych we współpracy z GOPSem-Zapis w dzienniku, we współpracy z wychowawcami klas i rodzicami
ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ- stała współpraca z wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.
1. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
2. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.
3. Prowadzenie dokumentacji: Dziennik pracy pedagoga szkolnego.